Kara za niezłożenie formularza VAT-26

Ustawodawca zmieniając od 1 kwietnia 2014 r. regulacje ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego od wydatków na nabycie i użytkowanie pojazdów samochodowych, wprowadził także przepisy karne do ustawy Kodeks karny skarbowy. (dalej k.k.s)
W znowelizowanym Kodeksie określono nowe czyny zabronione, które mogą zostać popełnione w związku z niezłożeniem informacji VAT-26, czy też złożeniem jej z podaniem nieprawdziwych danych (art. 56a k.k.s.).

Podatnik, który ma zamiar wykorzystywać pojazd samochodowy wyłącznie do celów działalności gospodarczej i korzystać jednocześnie z pełnego odliczenia VAT, jest zobowiązany w określonych terminach złożyć organowi podatkowemu informację o sposobie wykorzystywania pojazdu (VAT-26). Takie same obowiązki ciążą na podatniku w sytuacji, w której zmieni się sposób wykorzystania jego środka transportu – np. podatnik będzie wykorzystywał go także do innych czynności niż działalność gospodarcza. Wówczas jest on obowiązany do aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje zmiany wykorzystania pojazdu (art. 86a ust. 14 ustawy o VAT).

Jeżeli podatnik nie wykona powyższych obowiązków, może ponieść odpowiedzialność karną skarbową. Według art. 56a § 1 k.k.s., podatnik, który:

  • wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji VAT-26, albo
  • składa VAT-26 po terminie, lub
  • podaje w informacji VAT-26 dane niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz
  • dokonuje odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

– podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

By |2017-05-19T10:46:17+02:002 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, VAT-26|Możliwość komentowania Kara za niezłożenie formularza VAT-26 została wyłączona