Zmiany w ustawie o VAT

Od 01 kwietnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku od kosztów związanych z używaniem samochodu do celów działalności gospodarczej.

Informacja VAT 26

Podstawową zmianą jest konieczność zgłoszenia pojazdu służącego nam wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu VAT 26. Informacja musi zostać złożona przez podatników w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem samochodowym we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. Złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT 26 jest podstawowym warunkiem odliczania 100% podatku od kosztów używania samochodu.

Jakich pojazdów dotyczą ograniczenia wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT?

Ograniczenia wprowadzone w nowelizacji ustawy o VAT dotyczą pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, innych niż ciągnik rolniczy (z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego) przeznaczonych do użytku „mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
 • Sposób używania pojazdów samochodowych jest określony w zasadach ich używania.
 • Jest potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją dla tych pojazdów.
 • Podatnik wyklucza ich użycie dla celów nie związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.
 • Konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyjął generalne założenie, że pojazdy samochodowe są używane przez podatników do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych. Podatnicy, których pojazd samochodowy z uwagi na swoje cech konstrukcyjne nie zostanie uznany automatycznie (po odpowiednim udokumentowaniu) za nadający się wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej będą musieli udowodnić, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Do pojazdów samochodowych uznanych przez ustawodawcę za pojazdy nadające się do wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej możemy zaliczyć:

 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub,
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,
 • Jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Dla pojazdów wymienionych powyżej, podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jednocześnie zachowując prawo do 100% odliczeń. Ponadto z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zwolnieni są podatnicy, którzy posiadają pojazdy samochodowe wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

W przypadku innych samochodów niż wskazane powyżej, podatnik będzie mógł klasyfikować cały VAT jako naliczony, ale jedynie pod warunkiem, że będzie prowadził ewidencję, z której jednoznacznie będzie wynikało, iż samochód służy tylko i wyłącznie działalności gospodarczej.

Kto jest uprawniony do odliczania 100% VAT naliczonego przy nabyciu i eksploatacji pojazdów samochodowych?
 • Podatnik, który wykorzystuje pojazd samochodowy wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Zgłosił pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej do właściwego urzędu skarbowego na formularzu VAT – 26
 • Określił zasady używania pojazdu samochodowego
 • Prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu
By |2017-05-19T10:22:16+02:001 maja, 2017|Aktualności, Ewidencja przebiegu, VAT-26|Możliwość komentowania Zmiany w ustawie o VAT została wyłączona